Public Holidays for Luxembourg LU - 2018

Public Holidays

Date Name
1/1/2018 New Year's Day
Neijoerschdag
4/2/2018 Easter Monday
Ouschterméindeg
5/1/2018 Labour Day
Dag vun der Aarbecht
5/10/2018 Ascension Day
Christi Himmelfaart
5/21/2018 Whit Monday
Péngschtméindeg
6/23/2018 Sovereign's birthday
Groussherzogsgebuertsdag
8/15/2018 Assumption Day
Léiffrawëschdag
11/1/2018 All Saints' Day
Allerhellgen
12/25/2018 Christmas Day
Chrëschtdag
12/26/2018 St. Stephen's Day
Stiefesdag

Long Weekends

Startdate Enddate Days Need Bridge Day
12/30/2017 1/1/2018 3
3/31/2018 4/2/2018 3
4/28/2018 5/1/2018 4
5/10/2018 5/13/2018 4
5/19/2018 5/21/2018 3
11/1/2018 11/4/2018 4
12/22/2018 12/25/2018 4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023